O mně

CZ

Jsem student FIT VUT v Brně, intern v RedHat Brno a nadšenec do všeho, co se hýbe, bliká, dá se hacknout nebo naprogramovat. Kromě toho taky miluju čtení nebo Dračí doupě.

Já a linux

K linuxu jsem se poprvé dostal asi v 15, kdy jsem si na svůj první notebook nainstaloval Linux Mint. V té době tam skoro nic nefungovalo (zvuk, wifi, bluetooth…) a to ostatní fungovalo tak napůl (displej, ethernet), takže jsem se ho velmi rychle opět zbavil. O pár měsíců později jsem vyzkoušel Ubuntu s GNOME, na které jsem si ovšem nebyl schopný zvyknout a asi po týdnu jsem se vrátil k Windows.

Můj další pokus s linuxem nastal až na vysoké, kdy jsem si na tehdy nový notebook nainstaloval Fedoru 26 (pár týdnů před vydáním Fedory 27, takže ani ne za měsíc jsem zase všehno reinstaloval, protože se vše rozsypalo :)). Druhá srážka s GNOME probíhala podobně jako první, ale poté, co jsem na školních PC uviděl KDE to nakonec tak strašné nebylo (nic proti KDE, jen mi prostě nevyhovuje). Tehdy jsem začal rapidně experimentovat a učit se, jak co funguje, proč si pořád rozbijím systém a proč mi to nejde přeložit na linuxovém serveru, když Windows byly spokojené.

Rok nato jsem nastoupil do Red Hatu do desktop týmu. Tehdy už jsem byl spokojeným uživatelem Fedory, i když stále půl na půl s Windows. No a koronová pandemie v roce 2020, spolu s tím, že jsem byl líný pořád přepojovat monitory, klávesnici, myš atp. z linuxového pracovního notebooku na osobní s Windows, ze mě udělala 100% linuxáka, který Windows zapne tak jednou za měsíc, když si chce něco zahrát.

Jak jsem v začátcích linux rád neměl, o to víc mě bavily všelijaké mikrokontrolery, především Arduino, se kterým jsem začal experimentovat pár týdnu po prvním dobrodružství s linuxem. Nejdřív jsem stavěl jen jednoduché „srandičky“, rozblikával LEDky a hromadil levné modulky z Číny, postupem času jsem ale rozšiřoval svůj záběr (ESP, Raspberry Pi, FPGA) až jsem objevil robotiku, ROS a podobně.

================================================================================================================================

EN

I’m a student at FIT BUT Brno, intern at RedHat Brno and enthusiast of everything that moves, flashes, can be hacked or programmed. Besides that, I also love reading or Dungeons and Dragons.


Me and Linux

I first got into Linux when I was about 15, when I installed Linux Mint on my first laptop. At that time, almost nothing worked on it (sound, wifi, bluetooth…) and the rest worked so halfway (display, ethernet), so I got rid of it very quickly. A couple of months later I tried Ubuntu with GNOME, which I couldn’t get used to though, and after about a week I went back to Windows.

My next experiment with Linux was in college, when I installed Fedora 26 on my then-new laptop (a few weeks before Fedora 27 was released, so less than a month later I reinstalled everything again because it all fell apart :)). My second run-in with GNOME was similar to the first, but after seeing KDE on my school PCs it wasn’t so bad after all (nothing against KDE, it just doesn’t suit me). That’s when I started experimenting rapidly and learning how what works, why I kept breaking my system and why I couldn’t get it to compile on a Linux server when Windows was happy.

A year later I joined Red Hat on the desktop team. By then I was a happy Fedora user, though still half and half with Windows. Well, the corona pandemic in 2020, coupled with the fact that I was too lazy to keep switching monitors, keyboard, mouse, etc. from my Linux work laptop to my personal Windows laptop, made me a 100% Linux guy who turns Windows on about once a month when he wants to play something.

As much as I didn’t like Linux in the beginning, I enjoyed all sorts of microcontrollers even more, especially Arduino, which I started experimenting with a few weeks after my first Linux adventure. At first I was just building simple „funny“ things, flashing LEDs and accumulating cheap modules from China, but as time went by I expanded my scope (ESP, Raspberry Pi, FPGA) until I discovered robotics, ROS and so on.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) – try it! It translates better than me 🙂